Poradenství

2021

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT.

2020

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT.

2019

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT

2018

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2017

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2016

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2015

V roce 2015 jsme byli podpořeni Úřadem vlády a to pro projekt Komuitní sportovně-vdělávací centrum. Tento projekt nám umožnil pokračovat v již yapočaté práci a rozvinout jí v oblasti komunitní práce.

DSC02160 DSC02162 DSC02166 DSC02169

DSC02154DSC02157

2014

V roce 2014 jsme úspěšně pokracovali v naší činnosti a dosáhli cílů, které jsme si vytyčili v oblasti poskytování sociálních služeb.

2013

V roce 2013 jsme úspěšně zrealizovali naše cíle, a získali tak nové zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

2012

V roce 2012 jsme získali ke dni 19. března registraci pro poskytování sociálních služeb. Dále jsme pokračovali v běžné sociální práci s našimi klienty. Služeb sociálního pracovníka využilo během roku 17 klientů. Klinický psycholog se věnoval 10 klientům, pro které byl vypracován individuální plán rozvoje. Ten je realizován všemi pracovníky centra v rámci běžné činnosti.


2011

V roce 2011 po přestěhování do nových prostor došlo k obnovení sociálního programu. Klientům (popř. jejich rodinám) je nabízena sociální pomoc při řešení běžných problémů např. v oblasti školní docházky, rodinných potíží, ve oblasti financí či bydlení apod. V tomto roce jsme v rámci profesionalizace našich služeb připravili žádost o registraci sociálních služeb, která byla podána v prosinci 2011.


2009 – 2010

V roce 2009 a 2010 o. s. Palaestra nezískala finance na činnost v sociální oblasti, ale pokračovala v realizaci volnočasových, sportovních aktivit a mimoškolního vzdělávání.


2008

Sportovně-vzdělávací a integrační centrum

V roce 2008 byly i nadále poskytovány služby v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a to i navzdory omezeným finančním prostředkům. Pro naše klienty byly zajišťovány volnočasové aktivity, vzdělávání a poradenství.

Ve sportovním centrum v Americké ulici č. 6 bylo opět nabízeno sportovní vyžití – box a další sportovní aktivity ve spolupráci s dobrovolníky. Ve vzdělávacím centru V Tůních č. 11 probíhalo dále doučování dětí, schůzky s rodiči a bezplatné poradenství.


2007

PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH A ODSTRAŇOVÁNÍ JEHO DŮSLEDKŮ, MPSV 2007
Sportovně-vzdělávací a integrační centrum

Projekt navazuje a dále rozvíjí aktivity o.s. Palestra v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou volnočasových aktivit, vzdělávání a poradenství- tj. nástrojů aplikujících filozofii našeho sdružení v praxi. Cílem projektu je pokračovat v započaté činnosti a dále rozvíjet nízkoprahové sportovní a vzdělávací centrum, které také funguje jako komunitní.

V rámci projektu je klientům umožněno využívat centra volnočasových aktivit v Americké ulici číslo 6 (sportovní vyžití – box a další sportovní aktivity ve spolupráci s dobrovolníky) a kontaktního a vzdělávacího centra V Tůních č. 11 (zde probíhá doučování dětí, schůzky s rodiči, poradenství a supervizní setkávání).


2006

Podpora úspěšné školní integrace dětí ze sociálně slabého prostředí“

Popis
Projekt „Podpora úspěšné školní integrace dětí ze sociálně slabého prostředí“ reaguje na potřeby sociálně ohrožených rodin dětí se specifickými vývojovými poruchami (zejména poruchou pozornosti s hyperaktivitou AD(H)D a specifickými poruchami učení) při úspěšné integraci do běžného vzdělávacího systému, potažmo do celé společnosti. Projekt je zaměřen na vyhledávání, sociální a edukativní podporu těchto dětí a rodin.
Projekt je realizován od července 2005 doposud. V průběhu jeho realizace bylo do projektu zapojeno již 59 dětí, z nichž 39 dětí využívá poradenských a dobrovolnických aktivit a dalších dětí pravidelně navštěvuje nízkoprahové sportovní centrum. Na realizaci dobrovolnických aktivit se postupně spolupodílelo 17 dobrovolníků.

Nabízené služby
1) Výchovné poradenství
V tomto typu poradenství jde zejména o to, aby rodiče pochopili v čem specifické vývojové poruchy spočívají, jaké jsou jejich projevy a jak je lze napravit. Dostanou zde praktické rady jak se s dítětem učit, jak trénovat jeho pozornost a paměť, jak omezovat nežádoucí projevy chování dítěte, apod.. Rovněž mají možnost naučit se používat některé učební pomůcky, které slouží ke korekci projevů těchto poruch, např. čtecí tabulka pro dyslektiky.
2) Sociální poradenství
Sociální poradenství je poskytováno rodičům především za účelem zlepšení jejich sociálních obtíží, které mohou souviset s výchovou dítěte s specifickými vývojovými poruchami. Jedná se především o zprostředkování a posilování kontaktu se školskými zařízeními (podpora při vyjednávání a realizaci individuálních vzdělávacích plánů, možnosti asistentů ve škole, apod.), organizacemi zajišťujícími volnočasové aktivity pro děti, státními institucemi zabývajícími se péčí o děti.
3) Dobrovolnické služby
V případě zájmu rodiny lze využít služeb speciálně vyškolených dobrovolníků, kteří mohou pomoci s realizací rozvojového plánu přímo v rodině prostřednictvím doučování, rozvojem tvořivosti dítěte, tréninkem jeho pozornosti a paměti, nácvikem správných učebních návyků a dovedností. Každý dobrovolník pracuje v jedné klientské rodině po dobu celého školního roku. V rodině pracuje minimálně 2×1,5 hodiny týdně.
4) Služby kontaktního pracovníka
Kontaktní pracovník spolupracuje nejen se všemi zaměstnanci projektu, příslušným dobrovolníkem a rodinou, ale zároveň zprostředkovává spojení i s dalšími institucemi, např. příslušnou školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, apod. Jeho hlavním úkolem je monitorovat situaci v rodině, být poradcem pro rodiče, motivovat je ke spolupráci, pomáhat jim v kontaktu se školou, apod.

Charakteristika služby:
Sídlo projektu: V Tůních 11, Praha 2, 3. patro
Spádová oblast: Hl. město Praha

Kontaktní osoby:
Jan Balog, kontaktní pracovník
Alžběta Swiatková – koordinátorka dobrovolníků

Napsat komentář